Gegevens Stichting ALS voor ALS

Onze Instelling “Als voor A L S Enter-Rijssen” staat bij de Belastingdienst  bekend als “algemeen nut bogende instelling” . Vanaf 1 januari 2014 verandert de regelgeving voor ANBI’s. Er komen een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Per 1 januari 2014 moeten wij dientengevolge onderstaande gegevens op de internetsite van onze Stichting openbaar maken.

Naam:
Stichting Als voor A L S Enter – Rijssen

RISN/fiscaal nummer:
8520 32 857

Contactgegevens:
Als contactpersoon functioneert de secretaris i.c. dhr. B.J.F. Kornegoor
Tel. bereikbaar op nr. 0547-381055
Mobiel bereikbaar op nr. 06-50848804
e-mail adres b.kornegoor@concepts.nl

Bestuurssamenstelling:
1e Voorzitter: Jenneken ten Brinke
Marcellistraat 7
7468 GH Enter

2e Voorzitter: Johanna Willemina Arendina Slagman
Haarstraat 141
7462 AN Rijssen

Secretaris: Drs Berend Jan Fredrik Kornegoor
Werfstraat 3A
7468 GG Enter

Penningmeester: Gerrit Jan Voortman
Brinkstraat 1
7468 CZ Enter

Beleidsplan:
De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door het ondersteunen van personen bij het verwerven van fondsen

Beloningsbeleid:
Zowel alle bestuursleden  als alle personen die ondersteuning ondervinden van het bestuur van de stichting bij het werven van fondsen, gericht op realisatie van de doelstelling verrichten hun werkzaamheden, activiteiten in welke vorm dan ook, om niet. Met andere woorden er worden geen middelen onttrokken aan de gelden van de stichting (door sponsoring verkregen) om de doelstelling te bereiken.

Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel;
a. Bijdragen aan :
– het vinden van de oorzaak van – en oplossing voor ALS
en
– het dragelijker maken van het leven van ALS-patiënten, meer in het bijzonder het ondersteunen van (a) onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS en (b) verbeteren van de kwaliteit van zorg voor, en kwaliteit van leven van ALS patiënten
b. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
De Stichting Als voor A L S Enter Rijssen is opgericht rond de Enter woonachtige ALS-patiënte Jenny Maassen van den Brink (=1e voorzitter Jenneken ten Brinke).
Voor het jaar 2013 was de doelstelling om een aantal mensen te interesseren voor de actie van de landelijke stichting “Tour du ALS”, de beklimming (lopend dan wel per fiets)van de Mont Ventoux in Frankrijk.
Om deel te nemen aan deze beklimming werd van iedere deelnemer een sponsorgeld van € 1.500,- gevraagd, te verkrijgen door individuele dan wel collectieve acties.
Dit heeft er in geresulteerd dat uiteindelijk per 04/09/2013 een bedrag van € 73.890,41 op de rekening van de Stichting “Als voor ALS Enter Rijssen” is binnengekomen en dat de berg op 7 juni met 42 deelnemers, afkomstig uit Enter en Rijssen is beklommen.
Van het huidige saldo op deze rekening is inmiddels € 71.810,12 doorgesluisd naar de Stichting “Tour du ALS”. Het resterende saldo zal worden gereserveerd voor activiteiten in 2014.
De stichting “Tour du ALS” geeft de middels deze actie, beklimming, verkregen middelen in z’n geheel door aan de Stichting ALS Nederland, van waaruit ondersteuning van onderzoek naar- en verbetering van zorg en kwaliteit van leven van ALS patiënten wordt gecoördineerd. Bank- en overige kosten direct verband houdend met de Stichting worden betaald uit een Storting van € 1.500,– van de Rabobank d.d. 03.01.2013.

Financiële verantwoording:*

Via sponsoring/deelnemers verkregen middelen +/- € 74.800,–
Reeds afgedragen aan Tour du ALS per Juni 2013 € 71.810,12
———————–
Gereserveerd voor activiteiten 2014 +/- € 2.000,–
————————-
Saldo Rekening Als voor ALS Enter Rijssen per 25 nov. 2013 € 3.004,36

*gedetailleerde cijfers zijn indien gewenst ter inzage bij de penningmeester

Getekend,
Bestuur Stichting “Als voor ALS Enter-Rijssen”